NADACE O2

Zásady zpracování osobních údajů

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů určených pro návštěvníky webových stránek www.linkazbezpeci.cz („Zásady“), které vydala Nadace O2, IČO 26700000, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou N 450 („Nadace O2“), je informovat návštěvníky o tom, jaké osobní údaje a pro jaké účely o nich Nadace O2 zpracovává a komu je předává, a též o tom, jaká práva návštěvníci v souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů mají.

Tyto Zásady jsou vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ("Nařízení" nebo "GDPR") a slouží k zajištění informační povinnosti Nadace O2 jako správce dle čl. 13 GDPR.

Kategorie osobních údajů, účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Kategorie osobních údajů a účel zpracování osobních údajů

Webové stránky www.linkazbezpeci.cz („webová stránka“) jsou interaktivní portál, kde se návštěvník může identifikovat a požádat Nadaci O2 o poděkování v živém vysílání speciálního dílu Ústředna 78 - Linka z bezpečí, který bude vysílaný 15. 1. 2021 v 18.00 na TV stanici Naživo v O2 TV, terestrickém vysílání a online („pořad“). Producentem pořadu je Cirk La Putyka, o.p.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 21/1048, PSČ 12000, IČO: 28968468, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou O 681 („producent“). Na webové stránce uživatel vyplní údaje:

Na webové stránce budou od 22. 12. 2020 do 15. 1. 2021 prostřednictvím webového formuláře nabírány žádosti návštěvníků o veřejné poděkování v rámci pandemie COVID-19 konkrétní skupině osob skupině osob či konkrétnímu jednotlivci, a to v souvislosti s nějakým mimořádným výkonem v době pandemie COVID-19.

V případě, že návštěvníci webových stránek požádají o poděkování nějakému konkrétnímu jednotlivci, musí též uvést telefonní číslo konkrétního jednotlivce, a to pro účely oslovení této osoby ze strany producenta s žádostí o zveřejnění poděkování jeho osobě v rámci pořadu. V případě, že se návštěvník rozhodne konkrétního jednotlivce identifikovat a poskytnout tak jeho osobní údaje, jejich poskytnutím Nadaci O2 zároveň potvrzuje, že se tento jednotlivec seznámil s těmito Zásadami. Producent neuveřejní poděkování tomuto jednotlivci v případě, že nezíská od této osoby souhlas.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování bude realizováno, pokud návštěvník v souladu s těmito Zásadami požádá o poděkování prostřednictvím formuláře na www.linkazbezpeci.cz

Zpracování osobních údajů jednotlivce, kterému má být poděkováno, bude založené na oprávněném zájmu Nadace O2. V případě, že Nadace O2 nabude podezření, že by takové zpracování mohlo porušovat právo tohoto jednotlivce na ochranu osobnosti nebo právo na ochranu soukromí, nebo nám bude takové podezření oznámené, zpracování bude okamžitě ukončené.

Příjemci osobních údajů

Technický servis a provoz webových stránek www.linkazbezpeci.cz jako zpracovatel osobních údajů zajišťuje společnost inCUBE interactive s.r.o., IČO: 27548767, se sídlem Lidická 123, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 25465.

Osobní údaje získané na webové stránce www.linkazbezpeci.cz budou dále předány producentovi jako dalšímu správci osobních údajů. Materiály budou uložené na serverech na území EU a nebude docházet k jejich předání do třetích zemí.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány po dobu zveřejnění webové stránky, t.j. od 22. 12. 2020. V případě producent vyslovení námitky se zpracováním bude zpracování ukončeno dříve.

Cookies

V případě, že má návštěvník webových stránek ve svém webovém prohlížeči povolené cookies, zpracováváme o něm záznamy o jeho chování na webové stránce, a to z cookies na ní umístěných, a to na účely zajištění lepšího provozu webové stránky a pro účely internetové reklamy Nadace O2. Ve svém webovém prohlížeči může subjekt údajů ukládání cookies zamezit.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je identifikovanou, nebo identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, níže uvedená práva. Tato práva je možné uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy poverenec@o2.cz. Uvedená práva je možné realizovat jen ve vztahu k osobním údajům, u kterých je nepochybné, že se vztahují k subjektu údajů.

Podle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

Právo na opravu nesprávných údajů

Podle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nesprávných osobních údajů, které o něm bude Nadace O2 zpracovávat.

Právo na výmaz

Podle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Nadace O2 neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude namítat správnost zpracování osobních údajů, důvody pro jejich zpracování nebo podá námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Podle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Podle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od Nadace O2 osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Nadaci O2 na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o přenos těchto údajů k jinému správci, pokud je to technicky možné.

Právo podat námitku proti zpracování osobních údajů

Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu Nadace O2. V případě, že Nadace O2 neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Nadace O2 zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat na základě výslovného, srozumitelného a určitého projevu vůle.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).